استخر موج
09216418819
کوروش ، فاز 3 ، خیابان 11 ، روبروی رودخانه