استخر جهاد کشاورزی ( شهید فریدنیا )
09169004325
اتوبان گلستان ، جنب جهاد کشاورزی استان خوزستان، مجموعه ورزشی شهید فریدنیا